Parallel Bible results for Yuēhànfúyīn 3:26

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Yuēhànfúyīn 3:26

CUVP 26 Jiù lái jiàn Yuēhàn shuō , Lābǐ , cóng qián tóng nǐ zaì Yuēdànhé waì , nǐ suǒ jiànzhèng de nà wèi , xiànzaì shīxǐ , zhòngrén dōu wǎng Tānàli qù . NIV 26 They came to John and said to him, “Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan—the one you testified about—look, he is baptizing, and everyone is going to him.”

Do Not Sell My Info (CA only)