Parallel Bible results for Richtere 10

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Richtere 10

SVV 1 Na Abimelech nu stond op, om Israel te behouden, Thola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issaschar; en hij woonde te Samir, op het gebergte van Efraim. NIV 1 After the time of Abimelek, a man of Issachar named Tola son of Puah, the son of Dodo, rose to save Israel. He lived in Shamir, in the hill country of Ephraim. SVV 2 En hij richtte Israel drie en twintig jaren; en hij stierf, en werd begraven te Samir. NIV 2 He led Israel twenty-three years; then he died, and was buried in Shamir. SVV 3 En na hem stond op Jair, de Gileadiet; en hij richtte Israel twee en twintig jaren. NIV 3 He was followed by Jair of Gilead, who led Israel twenty-two years. SVV 4 En hij had dertig zonen, rijdende op dertig ezelveulens, en die hadden dertig steden, die zij noemden Havvoth-Jair, tot op dezen dag, dewelke in het land van Gilead zijn. NIV 4 He had thirty sons, who rode thirty donkeys. They controlled thirty towns in Gilead, which to this day are called Havvoth Jair. SVV 5 En Jair stierf, en werd begraven te Kamon. NIV 5 When Jair died, he was buried in Kamon. SVV 6 Toen voeren de kinderen Israels voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en dienden de Baals, en Astharoth, en de goden van Syrie, en de goden van Sidon, en de goden van Moab, en de goden der kinderen Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen; en zij verlieten den HEERE, en dienden Hem niet. NIV 6 Again the Israelites did evil in the eyes of the LORD. They served the Baals and the Ashtoreths, and the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites and the gods of the Philistines. And because the Israelites forsook the LORD and no longer served him, SVV 7 Zo ontstak de toorn des HEEREN tegen Israel; en Hij verkocht hen in de hand der Filistijnen, en in de hand der kinderen Ammons. NIV 7 he became angry with them. He sold them into the hands of the Philistines and the Ammonites, SVV 8 En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israels in datzelve jaar; achttien jaren, onderdrukten zij al de kinderen Israels, die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten, dat in Gilead is. NIV 8 who that year shattered and crushed them. For eighteen years they oppressed all the Israelites on the east side of the Jordan in Gilead, the land of the Amorites. SVV 9 Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan, om te krijgen, zelfs tegen Juda, en tegen Benjamin, en tegen het huis van Efraim; zodat het Israel zeer bang werd. NIV 9 The Ammonites also crossed the Jordan to fight against Judah, Benjamin and Ephraim; Israel was in great distress. SVV 10 Toen riepen de kinderen Israels tot den HEERE, zeggende: Wij hebben tegen U gezondigd, zo omdat wij onzen God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. NIV 10 Then the Israelites cried out to the LORD, “We have sinned against you, forsaking our God and serving the Baals.” SVV 11 Maar de HEERE zeide tot de kinderen Israels: Heb Ik u niet van de Egyptenaren, en van de Amorieten, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, NIV 11 The LORD replied, “When the Egyptians, the Amorites, the Ammonites, the Philistines, SVV 12 En de Sidoniers, en Amalekieten, en Maonieten, die u onderdrukten, toen gij tot Mij riept, alsdan uit hun hand verlost? NIV 12 the Sidonians, the Amalekites and the Maonites oppressed you and you cried to me for help, did I not save you from their hands? SVV 13 Nochtans hebt gij Mij verlaten, en andere goden gediend; daarom zal Ik u niet meer verlossen. NIV 13 But you have forsaken me and served other gods, so I will no longer save you. SVV 14 Gaat henen, roept tot de goden, die gij verkoren hebt; laten die u verlossen, ter tijd uwer benauwdheid. NIV 14 Go and cry out to the gods you have chosen. Let them save you when you are in trouble!” SVV 15 Maar de kinderen Israels zeiden tot den HEERE: Wij hebben gezondigd; doe Gij ons, naar alles, wat goed is in Uw ogen; alleenlijk verlos ons toch te dezen dage! NIV 15 But the Israelites said to the LORD, “We have sinned. Do with us whatever you think best, but please rescue us now.” SVV 16 En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg, en dienden den HEERE. Toen werd Zijn ziel verdrietig over den arbeid van Israel. NIV 16 Then they got rid of the foreign gods among them and served the LORD. And he could bear Israel’s misery no longer. SVV 17 En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen, en legerden zich in Gilead; daarentegen werden de kinderen Israels vergaderd, en legerden zich te Mizpa. NIV 17 When the Ammonites were called to arms and camped in Gilead, the Israelites assembled and camped at Mizpah. SVV 18 Toen zeide het volk, de oversten van Gilead, de een tot den ander: Wie is de man, die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. NIV 18 The leaders of the people of Gilead said to each other, “Whoever will take the lead in attacking the Ammonites will be head over all who live in Gilead.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice