Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Leviticus 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Leviticus 2

SVV 1 Als nu een ziel een offerande van spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn; en hij zal olie daarop gieten, en wierook daarop leggen. NIV 1 “ ‘When anyone brings a grain offering to the LORD, their offering is to be of the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it SVV 2 En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit deszelfs meelbloem, en uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook; en de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. NIV 2 and take it to Aaron’s sons the priests. The priest shall take a handful of the flour and oil, together with all the incense, and burn this as a memorial portion on the altar, a food offering, an aroma pleasing to the LORD. SVV 3 Wat nu overblijft van het spijsoffer, zal voor Aaron en zijn zonen zijn; het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des HEEREN. NIV 3 The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons; it is a most holy part of the food offerings presented to the LORD. SVV 4 En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens; het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken. NIV 4 “ ‘If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of the finest flour: either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. SVV 5 En indien uw offerande spijsoffer is, in de pan gekookt, zij zal zijn van ongezuurde meelbloem, met olie gemengd. NIV 5 If your grain offering is prepared on a griddle, it is to be made of the finest flour mixed with oil, and without yeast. SVV 6 Breekt ze in stukken, en giet olie daarop; het is een spijsoffer. NIV 6 Crumble it and pour oil on it; it is a grain offering. SVV 7 En zo uw offerande een spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. NIV 7 If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. SVV 8 Dan zult gij dat spijsoffer, hetwelk daarvan zal gemaakt worden, den HEERE toebrengen; en men zal het tot den priester doen naderen, die het tot het altaar dragen zal. NIV 8 Bring the grain offering made of these things to the LORD; present it to the priest, who shall take it to the altar. SVV 9 En de priester zal van dat spijsoffer deszelfs gedenkoffer opnemen, en op het altaar aansteken, het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. NIV 9 He shall take out the memorial portion from the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the LORD. SVV 10 En wat overblijft van het spijsoffer, zal voor Aaron en zijn zonen zijn; het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des HEEREN. NIV 10 The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons; it is a most holy part of the food offerings presented to the LORD. SVV 11 Geen spijsoffer, dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt worden; want van geen zuurdesem, en van geen honig zult gijlieden den HEERE vuuroffer aansteken. NIV 11 “ ‘Every grain offering you bring to the LORD must be made without yeast, for you are not to burn any yeast or honey in a food offering presented to the LORD. SVV 12 De offeranden der eerstelingen zult gij den HEERE offeren; maar op het altaar zullen zij niet komen tot een liefelijken reuk. NIV 12 You may bring them to the LORD as an offering of the firstfruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. SVV 13 En alle offerande uws spijsoffers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven; met al uw offerande zult gij zout offeren. NIV 13 Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings; add salt to all your offerings. SVV 14 En zo gij den HEERE een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uwer eerste vruchten van groene aren, bij het vuur gedord, dat is, het klein gebroken graan van volle groene aren, offeren. NIV 14 “ ‘If you bring a grain offering of firstfruits to the LORD, offer crushed heads of new grain roasted in the fire. SVV 15 En gij zult olie daarop doen, en wierook daarop leggen; het is een spijsoffer. NIV 15 Put oil and incense on it; it is a grain offering. SVV 16 Zo zal de priester deszelfs gedenkoffer aansteken van zijn klein gebroken graan en van zijn olie, met al den wierook; het is een vuuroffer den HEERE. NIV 16 The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil, together with all the incense, as a food offering presented to the LORD.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice