Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Leviticus 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Leviticus 3

SVV 1 En indien zijn offer een dankoffer is; zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN. NIV 1 “ ‘If your offering is a fellowship offering, and you offer an animal from the herd, whether male or female, you are to present before the LORD an animal without defect. SVV 2 En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. NIV 2 You are to lay your hand on the head of your offering and slaughter it at the entrance to the tent of meeting. Then Aaron’s sons the priests shall splash the blood against the sides of the altar. SVV 3 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren, het vet, dat het ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is. NIV 3 From the fellowship offering you are to bring a food offering to the LORD: the internal organs and all the fat that is connected to them, SVV 4 Dan zal hij beide de nieren, en het vet, hetwelk daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen. NIV 4 both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. SVV 5 En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. NIV 5 Then Aaron’s sons are to burn it on the altar on top of the burnt offering that is lying on the burning wood; it is a food offering, an aroma pleasing to the LORD. SVV 6 En indien zijn offerande van klein vee is, den HEERE tot een dankoffer, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. NIV 6 “ ‘If you offer an animal from the flock as a fellowship offering to the LORD, you are to offer a male or female without defect. SVV 7 Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des HEEREN. NIV 7 If you offer a lamb, you are to present it before the LORD, SVV 8 En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en hij zal die slachten voor de tent der samenkomst; en de zonen van Aaron zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. NIV 8 lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron’s sons shall splash its blood against the sides of the altar. SVV 9 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren; zijn vet, den gehele staart, dien hij dicht aan de ruggegraat zal afnemen, en het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; NIV 9 From the fellowship offering you are to bring a food offering to the LORD: its fat, the entire fat tail cut off close to the backbone, the internal organs and all the fat that is connected to them, SVV 10 Ook beide de nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever met de nieren, zal hij afnemen. NIV 10 both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. SVV 11 En de priester zal dat aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers den HEERE. NIV 11 The priest shall burn them on the altar as a food offering presented to the LORD. SVV 12 Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des HEEREN. NIV 12 “ ‘If your offering is a goat, you are to present it before the LORD, SVV 13 En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal hem slachten voor de tent der samenkomst; en de zonen van Aaron zullen haar bloed op het altaar sprengen rondom. NIV 13 lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron’s sons shall splash its blood against the sides of the altar. SVV 14 Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer den HEERE; het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; NIV 14 From what you offer you are to present this food offering to the LORD: the internal organs and all the fat that is connected to them, SVV 15 Mitsgaders de beide nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen. NIV 15 both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. SVV 16 En de priester zal die aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers, tot een liefelijken reuk; alle vet zal des HEEREN zijn. NIV 16 The priest shall burn them on the altar as a food offering, a pleasing aroma. All the fat is the LORD’s. SVV 17 Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij eten. NIV 17 “ ‘This is a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live: You must not eat any fat or any blood.’ ”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice