Parallel Bible results for Lukas 6:1-26

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Lukas 6:1-26

SVV 1 En het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, die wrijvende met de handen. NIV 1 One Sabbath Jesus was going through the grainfields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands and eat the kernels. SVV 2 En sommigen der Farizeen zeiden tot hen: Waarom doet gij, wat niet geoorloofd is te doen op de sabbatten? NIV 2 Some of the Pharisees asked, “Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?” SVV 3 En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? NIV 3 Jesus answered them, “Have you never read what David did when he and his companions were hungry? SVV 4 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven dengenen, die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten, dan alleen den priesteren. NIV 4 He entered the house of God, and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions.” SVV 5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat. NIV 5 Then Jesus said to them, “The Son of Man is Lord of the Sabbath.” SVV 6 En het geschiedde ook op een anderen sabbat, dat Hij in de synagoge ging, en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. NIV 6 On another Sabbath he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. SVV 7 En de Schriftgeleerden en de Farizeen namen Hem waar, of Hij op den sabbat genezen zou; opdat zij enige beschuldiging tegen Hem mochten vinden. NIV 7 The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. SVV 8 Doch Hij kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde, stond overeind. NIV 8 But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, “Get up and stand in front of everyone.” So he got up and stood there. SVV 9 Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u vragen: Wat is geoorloofd op de sabbatten, goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te verderven? NIV 9 Then Jesus said to them, “I ask you, which is lawful on the Sabbath: to do good or to do evil, to save life or to destroy it?” SVV 10 En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. NIV 10 He looked around at them all, and then said to the man, “Stretch out your hand.” He did so, and his hand was completely restored. SVV 11 En zij werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen met elkander, wat zij Jezus doen zouden. NIV 11 But the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. SVV 12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God. NIV 12 One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God. SVV 13 En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde: NIV 13 When morning came, he called his disciples to him and chose twelve of them, whom he also designated apostles: SVV 14 Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus; NIV 14 Simon (whom he named Peter), his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, SVV 15 Mattheus en Thomas, Jakobus, den zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes; NIV 15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot, SVV 16 Judas, den broeder van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is. NIV 16 Judas son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. SVV 17 En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon; NIV 17 He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, SVV 18 Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen. NIV 18 who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by impure spirits were cured, SVV 19 En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen. NIV 19 and the people all tried to touch him, because power was coming from him and healing them all. SVV 20 En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods. NIV 20 Looking at his disciples, he said: “Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. SVV 21 Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen. NIV 21 Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. SVV 22 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil. NIV 22 Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man. SVV 23 Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten. NIV 23 “Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. SVV 24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. NIV 24 “But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. SVV 25 Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. NIV 25 Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. SVV 26 Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valsen profeten. NIV 26 Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice