Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Lukas 7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Lukas 7

SVV 1 Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij in te Kapernaum. NIV 1 When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. SVV 2 En een dienstknecht van een zeker hoofdman over honderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. NIV 2 There a centurion’s servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. SVV 3 En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot Hem de ouderlingen der Joden, Hem biddende, dat Hij wilde komen, en zijn dienstknecht gezond maken. NIV 3 The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. SVV 4 Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet; NIV 4 When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, “This man deserves to have you do this, SVV 5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. NIV 5 because he loves our nation and has built our synagogue.” SVV 6 En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over honderd tot Hem enige vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen. NIV 6 So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him: “Lord, don’t trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. SVV 7 Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. NIV 7 That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. SVV 8 Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. NIV 8 For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my servant, ‘Do this,’ and he does it.” SVV 9 En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israel niet gevonden. NIV 9 When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, “I tell you, I have not found such great faith even in Israel.” SVV 10 En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond. NIV 10 Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. SVV 11 En het geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare. NIV 11 Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. SVV 12 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. NIV 12 As he approached the town gate, a dead person was being carried out—the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. SVV 13 En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. NIV 13 When the Lord saw her, his heart went out to her and he said, “Don’t cry.” SVV 14 En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! NIV 14 Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, “Young man, I say to you, get up!” SVV 15 En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. NIV 15 The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. SVV 16 En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht. NIV 16 They were all filled with awe and praised God. “A great prophet has appeared among us,” they said. “God has come to help his people.” SVV 17 En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land. NIV 17 This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. SVV 18 En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. NIV 18 John’s disciples told him about all these things. Calling two of them, SVV 19 En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? NIV 19 he sent them to the Lord to ask, “Are you the one who is to come, or should we expect someone else?” SVV 20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? NIV 20 When the men came to Jesus, they said, “John the Baptist sent us to you to ask, ‘Are you the one who is to come, or should we expect someone else?’ ” SVV 21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht. NIV 21 At that very time Jesus cured many who had diseases, sicknesses and evil spirits, and gave sight to many who were blind. SVV 22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. NIV 22 So he replied to the messengers, “Go back and report to John what you have seen and heard: The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosyare cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. SVV 23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden. NIV 23 Blessed is anyone who does not stumble on account of me.” SVV 24 Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tot de scharen van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt? NIV 24 After John’s messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John: “What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? SVV 25 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. NIV 25 If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. SVV 26 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. NIV 26 But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. SVV 27 Deze is het, van welken geschreven is: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. NIV 27 This is the one about whom it is written: “ ‘I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you.’ SVV 28 Want Ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet, dan Johannes de Doper; maar de minste in het Koninkrijk Gods is meerder dan hij. NIV 28 I tell you, among those born of women there is no one greater than John; yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he.” SVV 29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. NIV 29 (All the people, even the tax collectors, when they heard Jesus’ words, acknowledged that God’s way was right, because they had been baptized by John. SVV 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. NIV 30 But the Pharisees and the experts in the law rejected God’s purpose for themselves, because they had not been baptized by John.) SVV 31 En de Heere zeide: Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? NIV 31 Jesus went on to say, “To what, then, can I compare the people of this generation? What are they like? SVV 32 Zij zijn gelijk aan de kinderen, die op de markt zitten, en elkander toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. NIV 32 They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other: “ ‘We played the pipe for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not cry.’ SVV 33 Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende; en gij zegt: Hij heeft den duivel. NIV 33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say, ‘He has a demon.’ SVV 34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. NIV 34 The Son of Man came eating and drinking, and you say, ‘Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.’ SVV 35 Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. NIV 35 But wisdom is proved right by all her children.” SVV 36 En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeers huis, zat Hij aan. NIV 36 When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee’s house and reclined at the table. SVV 37 En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. NIV 37 A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee’s house, so she came there with an alabaster jar of perfume. SVV 38 En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. NIV 38 As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and poured perfume on them. SVV 39 En de Farizeer, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares. NIV 39 When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is—that she is a sinner.” SVV 40 En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het. NIV 40 Jesus answered him, “Simon, I have something to tell you.”“Tell me, teacher,” he said. SVV 41 Jezus zeide: Een zeker schuldheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig; NIV 41 “Two people owed money to a certain moneylender. One owed him five hundred denarii,and the other fifty. SVV 42 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer liefhebben? NIV 42 Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more?” SVV 43 En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld. NIV 43 Simon replied, “I suppose the one who had the bigger debt forgiven.” “You have judged correctly,” Jesus said. SVV 44 En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd. NIV 44 Then he turned toward the woman and said to Simon, “Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. SVV 45 Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen. NIV 45 You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. SVV 46 Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. NIV 46 You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. SVV 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. NIV 47 Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven—as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.” SVV 48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. NIV 48 Then Jesus said to her, “Your sins are forgiven.” SVV 49 En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft? NIV 49 The other guests began to say among themselves, “Who is this who even forgives sins?” SVV 50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede. NIV 50 Jesus said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice