Parallel Bible results for Markus 8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Markus 8

SVV 1 In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, en zij niets hadden wat zij eten zouden, riep Jezus Zijn discipelen tot Zich, en zeide tot hen: NIV 1 During those days another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, SVV 2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden. NIV 2 “I have compassion for these people; they have already been with me three days and have nothing to eat. SVV 3 En indien Ik hen nuchteren naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op den weg bezwijken; want sommigen van hen komen van verre. NIV 3 If I send them home hungry, they will collapse on the way, because some of them have come a long distance.” SVV 4 En Zijn discipelen antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? NIV 4 His disciples answered, “But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them?” SVV 5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven. NIV 5 “How many loaves do you have?” Jesus asked. “Seven,” they replied. SVV 6 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij legden ze de schare voor. NIV 6 He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the seven loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to distribute to the people, and they did so. SVV 7 En zij hadden weinige visjes; en als Hij gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die zouden voorleggen. NIV 7 They had a few small fish as well; he gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. SVV 8 En zij hebben gegeten, en zijn verzadigd geworden, en zij namen het overschot der brokken op, zeven manden. NIV 8 The people ate and were satisfied. Afterward the disciples picked up seven basketfuls of broken pieces that were left over. SVV 9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij liet hen gaan. NIV 9 About four thousand were present. After he had sent them away, SVV 10 En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha. NIV 10 he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanutha. SVV 11 En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende. NIV 11 The Pharisees came and began to question Jesus. To test him, they asked him for a sign from heaven. SVV 12 En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden! NIV 12 He sighed deeply and said, “Why does this generation ask for a sign? Truly I tell you, no sign will be given to it.” SVV 13 En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde. NIV 13 Then he left them, got back into the boat and crossed to the other side. SVV 14 En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip. NIV 14 The disciples had forgotten to bring bread, except for one loaf they had with them in the boat. SVV 15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes. NIV 15 “Be careful,” Jesus warned them. “Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod.” SVV 16 En zij overlegden onder elkander, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben. NIV 16 They discussed this with one another and said, “It is because we have no bread.” SVV 17 En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? NIV 17 Aware of their discussion, Jesus asked them: “Why are you talking about having no bread? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? SVV 18 Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet? NIV 18 Do you have eyes but fail to see, and ears but fail to hear? And don’t you remember? SVV 19 En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeiden Hem: Twaalf. NIV 19 When I broke the five loaves for the five thousand, how many basketfuls of pieces did you pick up?”“Twelve,” they replied. SVV 20 En toen Ik de zeven brak onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven. NIV 20 “And when I broke the seven loaves for the four thousand, how many basketfuls of pieces did you pick up?”They answered, “Seven.” SVV 21 En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet? NIV 21 He said to them, “Do you still not understand?” SVV 22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. NIV 22 They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. SVV 23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en legde de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. NIV 23 He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man’s eyes and put his hands on him, Jesus asked, “Do you see anything?” SVV 24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. NIV 24 He looked up and said, “I see people; they look like trees walking around.” SVV 25 Daarna legde Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar. NIV 25 Once more Jesus put his hands on the man’s eyes. Then his eyes were opened, his sight was restored, and he saw everything clearly. SVV 26 En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek. NIV 26 Jesus sent him home, saying, “Don’t even go into the village.” SVV 27 En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? NIV 27 Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, “Who do people say I am?” SVV 28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten. NIV 28 They replied, “Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, one of the prophets.” SVV 29 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus. NIV 29 “But what about you?” he asked. “Who do you say I am?”Peter answered, “You are the Messiah.” SVV 30 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem. NIV 30 Jesus warned them not to tell anyone about him. SVV 31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan. NIV 31 He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and after three days rise again. SVV 32 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen; NIV 32 He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. SVV 33 Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mijn, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. NIV 33 But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. “Get behind me, Satan!” he said. “You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns.” SVV 34 En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. NIV 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. SVV 35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. NIV 35 For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. SVV 36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? NIV 36 What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? SVV 37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? NIV 37 Or what can anyone give in exchange for their soul? SVV 38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen. NIV 38 If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory with the holy angels.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice