Parallel Bible results for Mattheüs 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Mattheüs 3

SVV 1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, NIV 1 In those days John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea SVV 2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. NIV 2 and saying, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” SVV 3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! NIV 3 This is he who was spoken of through the prophet Isaiah: “A voice of one calling in the wilderness, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.’ ” SVV 4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. NIV 4 John’s clothes were made of camel’s hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. SVV 5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; NIV 5 People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. SVV 6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. NIV 6 Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. SVV 7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? NIV 7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them: “You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? SVV 8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. NIV 8 Produce fruit in keeping with repentance. SVV 9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. NIV 9 And do not think you can say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. SVV 10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. NIV 10 The ax is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. SVV 11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. NIV 11 “I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. SVV 12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. NIV 12 His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire.” SVV 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. NIV 13 Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. SVV 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? NIV 14 But John tried to deter him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?” SVV 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. NIV 15 Jesus replied, “Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness.” Then John consented. SVV 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. NIV 16 As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. SVV 17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! NIV 17 And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice