Parallel Bible results for Níxīmǐjì 12:30

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Níxīmǐjì 12:30

CUVP 30 Jìsī hé Lìwèi rén jiù jiéjìng zìjǐ , yĕ jiéjìng bǎixìng hé chéng mén , bìng chéngqiáng . NIV 30 When the priests and Levites had purified themselves ceremonially, they purified the people, the gates and the wall.

Do Not Sell My Info (CA only)