Parallel Bible results for Mínshùjì 28:18

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 28:18

CUVP 18 Dì yī rì dàng yǒu shèng huì . shénme laólù de gōng dōu bùkĕ zuò . NIV 18 On the first day hold a sacred assembly and do no regular work.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice