Parallel Bible results for Mínshùjì 4:27

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 4:27

CUVP 27 Géshùn de zǐsūn zaì yīqiè tái wù bàn shì zhī shàng dōu yào píng Yàlún hé tā érzi de fēnfu . tāmen suǒ dàng tái de , yào paì tāmen kānshǒu . NIV 27 All their service, whether carrying or doing other work, is to be done under the direction of Aaron and his sons. You shall assign to them as their responsibility all they are to carry.

Do Not Sell My Info (CA only)