Parallel Bible results for Mínshùjì 8:24

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 8:24

CUVP 24 Lìwèi rén shì zhèyàng , cóng èr shí wǔ suì yǐwaì , tāmen yào qián lái rén zhí , bàn huì mù de shì . NIV 24 “This applies to the Levites: Men twenty-five years old or more shall come to take part in the work at the tent of meeting,

Do Not Sell My Info (CA only)