Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Prediker 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Prediker 3

SVV 1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. NIV 1 There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens: SVV 2 Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien; NIV 2 a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, SVV 3 Een tijd om om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen; NIV 3 a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, SVV 4 Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen; NIV 4 a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, SVV 5 Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen; NIV 5 a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, SVV 6 Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen; NIV 6 a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, SVV 7 Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken; NIV 7 a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, SVV 8 Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede. NIV 8 a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. SVV 9 Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij arbeidt? NIV 9 What do workers gain from their toil? SVV 10 Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelven daarmede te bekommeren. NIV 10 I have seen the burden God has laid on the human race. SVV 11 Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. NIV 11 He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done from beginning to end. SVV 12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven. NIV 12 I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. SVV 13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een gave Gods. NIV 13 That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God. SVV 14 Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. NIV 14 I know that everything God does will endure forever; nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear him. SVV 15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene. NIV 15 Whatever is has already been, and what will be has been before; and God will call the past to account. SVV 16 Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse des gerichts, aldaar was goddeloosheid; en ter plaatse der gerechtigheid, aldaar was goddeloosheid. NIV 16 And I saw something else under the sun: In the place of judgment—wickedness was there, in the place of justice—wickedness was there. SVV 17 Ik zeide in mijn hart: God zal den rechtvaardige en den goddeloze oordelen; want aldaar is de tijd voor alle voornemen, en over alle werk. NIV 17 I said to myself, “God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed.” SVV 18 Ik zeide in mijn hart van de positie der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn aan zichzelven. NIV 18 I also said to myself, “As for humans, God tests them so that they may see that they are like the animals. SVV 19 Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. NIV 19 Surely the fate of human beings is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath ; humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. SVV 20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. NIV 20 All go to the same place; all come from dust, and to dust all return. SVV 21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? NIV 21 Who knows if the human spirit rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth?” SVV 22 Dies ik gezien heb, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel; want wie zal hem daarhenen brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden zal? NIV 22 So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them?

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice