Parallel Bible results for Zhēnyán 13:12

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Zhēnyán 13:12

CUVP 12 Suǒ pànwàng de chíyán wèi dé , líng rén xīn yōu . suǒ yuànyì de líndào , què shì shēngmìng shù . NIV 12 Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.

Do Not Sell My Info (CA only)