Parallel Bible results for Zhēnyán 19:22

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Zhēnyán 19:22

CUVP 22 Shīxíng réncí de , líng rén aì mù . qióngrén jiàng rú shuōhuǎng yán de . NIV 22 What a person desires is unfailing love ; better to be poor than a liar.

Do Not Sell My Info (CA only)