Parallel Bible results for Zhēnyán 5:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Zhēnyán 5:6

CUVP 6 Yǐzhì tā zhǎo bù zhe shēngmìng píngtǎn de dào . tāde lù biàn qiā bù déng , zìjǐ hái bù zhīdào . NIV 6 She gives no thought to the way of life; her paths wander aimlessly, but she does not know it.

Do Not Sell My Info (CA only)