Parallel Bible results for Psalmen 88

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 88

SVV 1 Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. NIV 1 LORD, you are the God who saves me; day and night I cry out to you. SVV 2 O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U. NIV 2 May my prayer come before you; turn your ear to my cry. SVV 3 Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei. NIV 3 I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. SVV 4 Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf. NIV 4 I am counted among those who go down to the pit; I am like one without strength. SVV 5 Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is; NIV 5 I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. SVV 6 Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand. NIV 6 You have put me in the lowest pit, in the darkest depths. SVV 7 Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. NIV 7 Your wrath lies heavily on me; you have overwhelmed me with all your waves. SVV 8 Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela. NIV 8 You have taken from me my closest friends and have made me repulsive to them. I am confined and cannot escape; SVV 9 Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen. NIV 9 my eyes are dim with grief. I call to you, LORD, every day; I spread out my hands to you. SVV 10 Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U. NIV 10 Do you show your wonders to the dead? Do their spirits rise up and praise you? SVV 11 Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela. NIV 11 Is your love declared in the grave, your faithfulness in Destruction ? SVV 12 Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf? NIV 12 Are your wonders known in the place of darkness, or your righteous deeds in the land of oblivion? SVV 13 Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? NIV 13 But I cry to you for help, LORD; in the morning my prayer comes before you. SVV 14 Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond. NIV 14 Why, LORD, do you reject me and hide your face from me? SVV 15 HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij? NIV 15 From my youth I have suffered and been close to death; I have borne your terrors and am in despair. SVV 16 Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. NIV 16 Your wrath has swept over me; your terrors have destroyed me. SVV 17 Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan. NIV 17 All day long they surround me like a flood; they have completely engulfed me. SVV 18 Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij. [ (Psalms 88:19) Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis. ] NIV 18 You have taken from me friend and neighbor— darkness is my closest friend.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice