It’s Here! Your Complimentary 2022 Israel Calendar

Parallel Bible results for Psalmen 46

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 46

SVV 1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. NIV 1 God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. SVV 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. NIV 2 Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, SVV 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen; NIV 3 though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. SVV 4 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela. NIV 4 There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. SVV 5 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. NIV 5 God is within her, she will not fall; God will help her at break of day. SVV 6 God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond. NIV 6 Nations are in uproar, kingdoms fall; he lifts his voice, the earth melts. SVV 7 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. NIV 7 The LORD Almighty is with us; the God of Jacob is our fortress. SVV 8 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. NIV 8 Come and see what the LORD has done, the desolations he has brought on the earth. SVV 9 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht. NIV 9 He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear; he burns the shields with fire. SVV 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. NIV 10 He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” SVV 11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. [ (Psalms 46:12) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. ] NIV 11 The LORD Almighty is with us; the God of Jacob is our fortress.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice