It’s Here! Your Complimentary 2022 Israel Calendar

Parallel Bible results for Psalmen 47

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 47

SVV 1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. NIV 1 Clap your hands, all you nations; shout to God with cries of joy. SVV 2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang. NIV 2 For the LORD Most High is awesome, the great King over all the earth. SVV 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. NIV 3 He subdued nations under us, peoples under our feet. SVV 4 Hij brengt de volken onder ons, en de natien onder onze voeten. NIV 4 He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom he loved. SVV 5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela. NIV 5 God has ascended amid shouts of joy, the LORD amid the sounding of trumpets. SVV 6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. NIV 6 Sing praises to God, sing praises; sing praises to our King, sing praises. SVV 7 Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt! NIV 7 For God is the King of all the earth; sing to him a psalm of praise. SVV 8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing! NIV 8 God reigns over the nations; God is seated on his holy throne. SVV 9 God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid. [ (Psalms 47:10) De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven! ] NIV 9 The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham, for the kings of the earth belong to God; he is greatly exalted.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice