Parallel Bible results for Psalmen 53

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 53

SVV 1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op Machalath. NIV 1 The fool says in his heart, “There is no God.” They are corrupt, and their ways are vile; there is no one who does good. SVV 2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet. NIV 2 God looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. SVV 3 God heeft van den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht. NIV 3 Everyone has turned away, all have become corrupt; there is no one who does good, not even one. SVV 4 Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een. NIV 4 Do all these evildoers know nothing? They devour my people as though eating bread; they never call on God. SVV 5 Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis, die Mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. NIV 5 But there they are, overwhelmed with dread, where there was nothing to dread. God scattered the bones of those who attacked you; you put them to shame, for God despised them. SVV 6 Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen vervaardheid was; want God heeft de beenderen desgenen, die u belegerde, verstrooid; gij hebt hen beschaamd gemaakt, want God heeft hen verworpen. [ (Psalms 53:7) Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen! Als God de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn. ] NIV 6 Oh, that salvation for Israel would come out of Zion! When God restores his people, let Jacob rejoice and Israel be glad!

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice