Parallel Bible results for Romeinen 12

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Romeinen 12

SVV 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. NIV 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. SVV 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. SVV 3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. NIV 3 For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. SVV 4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; NIV 4 For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, SVV 5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. NIV 5 so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. SVV 6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, NIV 6 We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith; SVV 7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; NIV 7 if it is serving, then serve; if it is teaching, then teach; SVV 8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. NIV 8 if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully. SVV 9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. NIV 9 Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. SVV 10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande. NIV 10 Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. SVV 11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. NIV 11 Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. SVV 12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. NIV 12 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. SVV 13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. NIV 13 Share with the Lord’s people who are in need. Practice hospitality. SVV 14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. NIV 14 Bless those who persecute you; bless and do not curse. SVV 15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. NIV 15 Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn. SVV 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. NIV 16 Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. SVV 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. NIV 17 Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. SVV 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. NIV 18 If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. SVV 19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. NIV 19 Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God’s wrath, for it is written: “It is mine to avenge; I will repay,” says the Lord. SVV 20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. NIV 20 On the contrary: “If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.” SVV 21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. NIV 21 Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice