Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Spreuken 22

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 22

SVV 1 De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. NIV 1 A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold. SVV 2 Rijken en armen ontmoeten elkander; de HEERE heeft hen allen gemaakt. NIV 2 Rich and poor have this in common: The LORD is the Maker of them all. SVV 3 Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich; maar de slechten gaan henen door, en worden gestraft. NIV 3 The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. SVV 4 Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven. NIV 4 Humility is the fear of the LORD; its wages are riches and honor and life. SVV 5 Doornen en strikken, zijn in den weg des verkeerden; die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken. NIV 5 In the paths of the wicked are snares and pitfalls, but those who would preserve their life stay far from them. SVV 6 Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. NIV 6 Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it. SVV 7 De rijke heerst over de armen; en die ontleent, is des leners knecht. NIV 7 The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. SVV 8 Die onrecht zaait, zal moeite maaien; en de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen. NIV 8 Whoever sows injustice reaps calamity, and the rod they wield in fury will be broken. SVV 9 Die goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood den armen gegeven. NIV 9 The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. SVV 10 Drijf den spotter uit, en het gekijf zal weggaan, en het geschil met de schande zal ophouden. NIV 10 Drive out the mocker, and out goes strife; quarrels and insults are ended. SVV 11 Die de reinheid des harten liefheeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning. NIV 11 One who loves a pure heart and who speaks with grace will have the king for a friend. SVV 12 De ogen des HEEREN bewaren de wetenschap; maar de zaken des trouwelozen zal Hij omkeren. NIV 12 The eyes of the LORD keep watch over knowledge, but he frustrates the words of the unfaithful. SVV 13 De luiaard zegt: Er is een leeuw buiten; ik mocht op het midden der straten gedood worden! NIV 13 The sluggard says, “There’s a lion outside! I’ll be killed in the public square!” SVV 14 De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht; op welken de HEERE vergramd is, zal daarin vallen. NIV 14 The mouth of an adulterous woman is a deep pit; a man who is under the LORD’s wrath falls into it. SVV 15 De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. NIV 15 Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. SVV 16 Die den arme verdrukt, om het zijne te vermeerderen, en den rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek. NIV 16 One who oppresses the poor to increase his wealth and one who gives gifts to the rich—both come to poverty. SVV 17 Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap; NIV 17 Pay attention and turn your ear to the sayings of the wise; apply your heart to what I teach, SVV 18 Want het is liefelijk, als gij die in uw binnenste bewaart; zij zullen samen op uw lippen gepast worden. NIV 18 for it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready on your lips. SVV 19 Opdat uw vertrouwen op den HEERE zij, maak ik u die heden bekend; gij ook maak ze bekend. NIV 19 So that your trust may be in the LORD, I teach you today, even you. SVV 20 Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap? NIV 20 Have I not written thirty sayings for you, sayings of counsel and knowledge, SVV 21 Om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid; opdat gij de redenen der waarheid antwoorden moogt dengenen, die u zenden. NIV 21 teaching you to be honest and to speak the truth, so that you bring back truthful reports to those you serve? SVV 22 Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort. NIV 22 Do not exploit the poor because they are poor and do not crush the needy in court, SVV 23 Want de HEERE zal hun twistzaak twisten, en Hij zal dengenen, die hen beroven, de ziel roven. NIV 23 for the LORD will take up their case and will exact life for life. SVV 24 Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man; NIV 24 Do not make friends with a hot-tempered person, do not associate with one easily angered, SVV 25 Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt. NIV 25 or you may learn their ways and get yourself ensnared. SVV 26 Wees niet onder degenen, die in de hand klappen, onder degenen, die voor schulden borg zijn. NIV 26 Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts; SVV 27 Zo gij niet hadt om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen? NIV 27 if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. SVV 28 Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben. NIV 28 Do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors. SVV 29 Hebt gij een man gezien, die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden; voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden. NIV 29 Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings; they will not serve before officials of low rank.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice