Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Spreuken 23

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 23

SVV 1 Als gij aangezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op dengene, die voor uw aangezicht is. NIV 1 When you sit to dine with a ruler, note well what is before you, SVV 2 En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt; NIV 2 and put a knife to your throat if you are given to gluttony. SVV 3 Laat u niet gelusten zijner smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood. NIV 3 Do not crave his delicacies, for that food is deceptive. SVV 4 Vermoei u niet om rijk te worden; sta af van uw vernuft NIV 4 Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness. SVV 5 Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt. NIV 5 Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. SVV 6 Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen; NIV 6 Do not eat the food of a begrudging host, do not crave his delicacies; SVV 7 Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is niet met u; NIV 7 for he is the kind of person who is always thinking about the cost.“Eat and drink,” he says to you, but his heart is not with you. SVV 8 Uw bete, die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen; en gij zoudt uw liefelijke woorden verderven. NIV 8 You will vomit up the little you have eaten and will have wasted your compliments. SVV 9 Spreek niet voor het oor van een zot, want hij zou het verstand uwer woorden verachten. NIV 9 Do not speak to fools, for they will scorn your prudent words. SVV 10 Zet de oude palen niet terug; en kom op de akkers der wezen niet; NIV 10 Do not move an ancient boundary stone or encroach on the fields of the fatherless, SVV 11 Want hun Verlosser is sterk; Die zal hun twistzaak tegen u twisten. NIV 11 for their Defender is strong; he will take up their case against you. SVV 12 Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap. NIV 12 Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. SVV 13 Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. NIV 13 Do not withhold discipline from a child; if you punish them with the rod, they will not die. SVV 14 Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden NIV 14 Punish them with the rod and save them from death. SVV 15 Mijn zoon! zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja, ik. NIV 15 My son, if your heart is wise, then my heart will be glad indeed; SVV 16 En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen. NIV 16 my inmost being will rejoice when your lips speak what is right. SVV 17 Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt ten allen dage in de vreze des HEEREN. NIV 17 Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the LORD. SVV 18 Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden. NIV 18 There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. SVV 19 Hoor gij, mijn zoon! en word wijs, en richt uw hart op den weg NIV 19 Listen, my son, and be wise, and set your heart on the right path: SVV 20 Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters; NIV 20 Do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat, SVV 21 Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen NIV 21 for drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags. SVV 22 Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft; en veracht uw moeder niet, als zij oud geworden is. NIV 22 Listen to your father, who gave you life, and do not despise your mother when she is old. SVV 23 Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand. NIV 23 Buy the truth and do not sell it— wisdom, instruction and insight as well. SVV 24 De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen; en die een wijzen zoon gewint, zal zich over hem verblijden. NIV 24 The father of a righteous child has great joy; a man who fathers a wise son rejoices in him. SVV 25 Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder; en laat haar zich verheugen, die u gebaard heeft. NIV 25 May your father and mother rejoice; may she who gave you birth be joyful! SVV 26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. NIV 26 My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways, SVV 27 Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. NIV 27 for an adulterous woman is a deep pit, and a wayward wife is a narrow well. SVV 28 Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen. NIV 28 Like a bandit she lies in wait and multiplies the unfaithful among men. SVV 29 Bij wien is wee? bij wien och arme? bij wien gekijf? bij wien het beklag? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen? NIV 29 Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaints? Who has needless bruises? Who has bloodshot eyes? SVV 30 Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengde drank na te zoeken. NIV 30 Those who linger over wine, who go to sample bowls of mixed wine. SVV 31 Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat; NIV 31 Do not gaze at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly! SVV 32 In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder. NIV 32 In the end it bites like a snake and poisons like a viper. SVV 33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken. NIV 33 Your eyes will see strange sights, and your mind will imagine confusing things. SVV 34 En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt. NIV 34 You will be like one sleeping on the high seas, lying on top of the rigging. SVV 35 Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest; men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken! NIV 35 “They hit me,” you will say, “but I’m not hurt! They beat me, but I don’t feel it! When will I wake up so I can find another drink?”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice