Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Spreuken 27

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 27

SVV 1 Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren. NIV 1 Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. SVV 2 Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen. NIV 2 Let someone else praise you, and not your own mouth; an outsider, and not your own lips. SVV 3 Een steen is zwaar, en het zand gewichtig; maar de toornigheid des dwazen is zwaarder dan die beide. NIV 3 Stone is heavy and sand a burden, but a fool’s provocation is heavier than both. SVV 4 Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid; maar wie zal voor nijdigheid bestaan? NIV 4 Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? SVV 5 Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde. NIV 5 Better is open rebuke than hidden love. SVV 6 De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden. NIV 6 Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. SVV 7 Een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem; maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet. NIV 7 One who is full loathes honey from the comb, but to the hungry even what is bitter tastes sweet. SVV 8 Gelijk een vogel is, die uit zijn nest omdoolt, alzo is een man, die omdoolt uit zijn plaats. NIV 8 Like a bird that flees its nest is anyone who flees from home. SVV 9 Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel. NIV 9 Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. SVV 10 Verlaat uw vriend, noch den vriend uws vaders niet; en ga ten huize uws broeders niet op den dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is. NIV 10 Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away. SVV 11 Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart; opdat ik mijn smader wat te antwoorden heb. NIV 11 Be wise, my son, and bring joy to my heart; then I can answer anyone who treats me with contempt. SVV 12 De kloekzinnige ziet het kwaad, en verbergt zich; de slechten gaan henen door, en worden gestraft. NIV 12 The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. SVV 13 Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed, en pand hem voor een onbekende vrouw. NIV 13 Take the garment of one who puts up security for a stranger; hold it in pledge if it is done for an outsider. SVV 14 Die zijn vriend zegent met luider stem, zich des morgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden. NIV 14 If anyone loudly blesses their neighbor early in the morning, it will be taken as a curse. SVV 15 Een gedurige druiping ten dage des slagregens en een kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk. NIV 15 A quarrelsome wife is like the dripping of a leaky roof in a rainstorm; SVV 16 Elkeen, die haar verbergt, zou den wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept. NIV 16 restraining her is like restraining the wind or grasping oil with the hand. SVV 17 Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten. NIV 17 As iron sharpens iron, so one person sharpens another. SVV 18 Die den vijgeboom bewaart, zal zijn vrucht eten; en die zijn heer waarneemt, zal geeerd worden. NIV 18 The one who guards a fig tree will eat its fruit, and whoever protects their master will be honored. SVV 19 Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen den mens. NIV 19 As water reflects the face, so one’s life reflects the heart. SVV 20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. NIV 20 Death and Destruction are never satisfied, and neither are human eyes. SVV 21 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te proeven. NIV 21 The crucible for silver and the furnace for gold, but people are tested by their praise. SVV 22 Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken. NIV 22 Though you grind a fool in a mortar, grinding them like grain with a pestle, you will not remove their folly from them. SVV 23 Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden. NIV 23 Be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your herds; SVV 24 Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn? NIV 24 for riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generations. SVV 25 Als het gras zich openbaart, en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden. NIV 25 When the hay is removed and new growth appears and the grass from the hills is gathered in, SVV 26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds. NIV 26 the lambs will provide you with clothing, and the goats with the price of a field. SVV 27 Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis, en leeftocht uwer maagden. NIV 27 You will have plenty of goats’ milk to feed your family and to nourish your female servants.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice