Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Spreuken 28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 28

SVV 1 De goddelozen vlieden, waar geen vervolger is; maar elk rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw. NIV 1 The wicked flee though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. SVV 2 Om de overtreding des lands zijn deszelfs vorsten vele; maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen. NIV 2 When a country is rebellious, it has many rulers, but a ruler with discernment and knowledge maintains order. SVV 3 Een arm man, die de geringen verdrukt, is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij. NIV 3 A ruler who oppresses the poor is like a driving rain that leaves no crops. SVV 4 Die de wet verlaten, prijzen de goddelozen; maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hen. NIV 4 Those who forsake instruction praise the wicked, but those who heed it resist them. SVV 5 De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles. NIV 5 Evildoers do not understand what is right, but those who seek the LORD understand it fully. SVV 6 De arme, wandelende in zijn oprechtheid, is beter, dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk. NIV 6 Better the poor whose walk is blameless than the rich whose ways are perverse. SVV 7 Die de wet bewaart, is een verstandig zoon; maar die der vraten metgezel is, beschaamt zijn vader. NIV 7 A discerning son heeds instruction, but a companion of gluttons disgraces his father. SVV 8 Die zijn goed vermeerdert met woeker en met overwinst, vergadert dat voor dengene, die zich des armen ontfermt. NIV 8 Whoever increases wealth by taking interest or profit from the poor amasses it for another, who will be kind to the poor. SVV 9 Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. NIV 9 If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. SVV 10 Die de oprechten doet dwalen op een kwaden weg, zal zelf in zijn gracht vallen; maar de vromen zullen het goede beerven. NIV 10 Whoever leads the upright along an evil path will fall into their own trap, but the blameless will receive a good inheritance. SVV 11 Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem. NIV 11 The rich are wise in their own eyes; one who is poor and discerning sees how deluded they are. SVV 12 Als de rechtvaardigen opspringen van vreugde, is er grote heerlijkheid; maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht. NIV 12 When the righteous triumph, there is great elation; but when the wicked rise to power, people go into hiding. SVV 13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. NIV 13 Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. SVV 14 Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest; maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. NIV 14 Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. SVV 15 De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw, en een beer, die ginds en weder loopt. NIV 15 Like a roaring lion or a charging bear is a wicked ruler over a helpless people. SVV 16 Een vorst, die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen; maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. NIV 16 A tyrannical ruler practices extortion, but one who hates ill-gotten gain will enjoy a long reign. SVV 17 Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar den kuil toevlieden; men ondersteune hem niet! NIV 17 Anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave; let no one hold them back. SVV 18 Die oprecht wandelt, zal behouden worden; maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in den enen vallen. NIV 18 The one whose walk is blameless is kept safe, but the one whose ways are perverse will fall into the pit. SVV 19 Die zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden; maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden. NIV 19 Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. SVV 20 Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen; maar die haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. NIV 20 A faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. SVV 21 De aangezichten te kennen, is niet goed; want een man zal om een stuk broods overtreden. NIV 21 To show partiality is not good— yet a person will do wrong for a piece of bread. SVV 22 Die zich haast naar goed, is een man van een boos oog; maar hij weet niet, dat het gebrek hem overkomen zal. NIV 22 The stingy are eager to get rich and are unaware that poverty awaits them. SVV 23 Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden, meer dan die met de tong vleit. NIV 23 Whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than one who has a flattering tongue. SVV 24 Wie zijn vader of zijn moeder berooft, en zegt: Het is geen overtreding; die is des verdervenden mans gezel. NIV 24 Whoever robs their father or mother and says, “It’s not wrong,” is partner to one who destroys. SVV 25 Die grootmoedig is, verwekt gekijf; maar die op den HEERE vertrouwt, zal vet worden. NIV 25 The greedy stir up conflict, but those who trust in the LORD will prosper. SVV 26 Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. NIV 26 Those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. SVV 27 Die den armen geeft, zal geen gebrek hebben; maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden. NIV 27 Those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. SVV 28 Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens; maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. NIV 28 When the wicked rise to power, people go into hiding; but when the wicked perish, the righteous thrive.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice