Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Spreuken 29

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 29

SVV 1 Een man, die, dikwijls bestraft zijnde, den nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. NIV 1 Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed—without remedy. SVV 2 Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk; maar als de goddeloze heerst, zucht het volk. NIV 2 When the righteous thrive, the people rejoice; when the wicked rule, the people groan. SVV 3 Een man, die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader; maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed door. NIV 3 A man who loves wisdom brings joy to his father, but a companion of prostitutes squanders his wealth. SVV 4 Een koning houdt het land staande door het recht; maar een, die tot geschenken genegen is, verstoort hetzelve. NIV 4 By justice a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down. SVV 5 Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor deszelfs gangen. NIV 5 Those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. SVV 6 In de overtreding eens bozen mans is een strik; maar de rechtvaardige juicht en is blijde. NIV 6 Evildoers are snared by their own sin, but the righteous shout for joy and are glad. SVV 7 De rechtvaardige neemt kennis van de rechtzaak der armen; maar de goddeloze begrijpt de wetenschap niet. NIV 7 The righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. SVV 8 Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand; maar de wijzen keren den toorn af. NIV 8 Mockers stir up a city, but the wise turn away anger. SVV 9 Een wijs man, met een dwaas man in rechten zich begeven hebbende, hetzij dat hij beroerd is of lacht, zo is er toch geen rust. NIV 9 If a wise person goes to court with a fool, the fool rages and scoffs, and there is no peace. SVV 10 Bloedgierige lieden haten den vrome; maar de oprechten zoeken zijn ziel. NIV 10 The bloodthirsty hate a person of integrity and seek to kill the upright. SVV 11 Een zot laat zijn gansen geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts. NIV 11 Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. SVV 12 Een heerser, die op leugentaal acht geeft, al zijn dienaars zijn goddeloos. NIV 12 If a ruler listens to lies, all his officials become wicked. SVV 13 De arme en de bedrieger ontmoeten elkander; de HEERE verlicht hun beider ogen. NIV 13 The poor and the oppressor have this in common: The LORD gives sight to the eyes of both. SVV 14 Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden. NIV 14 If a king judges the poor with fairness, his throne will be established forever. SVV 15 De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. NIV 15 A rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. SVV 16 Als de goddelozen velen worden, wordt de overtreding veel; maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien. NIV 16 When the wicked thrive, so does sin, but the righteous will see their downfall. SVV 17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven. NIV 17 Discipline your children, and they will give you peace; they will bring you the delights you desire. SVV 18 Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart. NIV 18 Where there is no revelation, people cast off restraint; but blessed is the one who heeds wisdom’s instruction. SVV 19 Een knecht zal door de woorden niet getuchtigd worden; hoewel hij u verstaat, nochtans zal hij niet antwoorden. NIV 19 Servants cannot be corrected by mere words; though they understand, they will not respond. SVV 20 Hebt gij een man gezien, die haastig in zijn woorden is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. NIV 20 Do you see someone who speaks in haste? There is more hope for a fool than for them. SVV 21 Als men zijn knecht van jongs op weeldig houdt, hij zal in zijn laatste een zoon willen zijn. NIV 21 A servant pampered from youth will turn out to be insolent. SVV 22 Een toornig man verwekt gekijf; en de grammoedige is veelvoudig in overtreding. NIV 22 An angry person stirs up conflict, and a hot-tempered person commits many sins. SVV 23 De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. NIV 23 Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor. SVV 24 Die met een dief deelt, haat zijn ziel; hij hoort een vloek, en hij geeft het niet te kennen. NIV 24 The accomplices of thieves are their own enemies; they are put under oath and dare not testify. SVV 25 De siddering des mensen legt een strik; maar die op den HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. NIV 25 Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the LORD is kept safe. SVV 26 Velen zoeken het aangezicht des heersers; maar een ieders recht is van den HEERE. NIV 26 Many seek an audience with a ruler, but it is from the LORD that one gets justice. SVV 27 Een ongerechtig man is den rechtvaardige een gruwel; maar die recht is van weg, is den goddeloze een gruwel. NIV 27 The righteous detest the dishonest; the wicked detest the upright.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice