Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Zefanja 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Zefanja 1

SVV 1 Het woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda. NIV 1 The word of the LORD that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, during the reign of Josiah son of Amon king of Judah: SVV 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. NIV 2 “I will sweep away everything from the face of the earth,” declares the LORD. SVV 3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE. NIV 3 “I will sweep away both man and beast; I will sweep away the birds in the sky and the fish in the sea— and the idols that cause the wicked to stumble.”“When I destroy all mankind on the face of the earth,” declares the LORD, SVV 4 En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem; en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal, en den naam der Chemarim met de priesters; NIV 4 “I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem. I will destroy every remnant of Baal worship in this place, the very names of the idolatrous priests— SVV 5 En die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham; NIV 5 those who bow down on the roofs to worship the starry host, those who bow down and swear by the LORDand who also swear by Molek, SVV 6 En die terugkeren van achter den HEERE; en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet. NIV 6 those who turn back from following the LORDand neither seek the LORD nor inquire of him.” SVV 7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. NIV 7 Be silent before the Sovereign LORD, for the day of the LORD is near. The LORD has prepared a sacrifice; he has consecrated those he has invited. SVV 8 En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden met vreemde kleding. NIV 8 “On the day of the LORD’s sacrifice I will punish the officials and the king’s sons and all those clad in foreign clothes. SVV 9 Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. NIV 9 On that day I will punish all who avoid stepping on the threshold,who fill the temple of their gods with violence and deceit. SVV 10 En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. NIV 10 “On that day,” declares the LORD, “a cry will go up from the Fish Gate, wailing from the New Quarter, and a loud crash from the hills. SVV 11 Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. NIV 11 Wail, you who live in the market district ; all your merchants will be wiped out, all who trade with silver will be destroyed. SVV 12 En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad. NIV 12 At that time I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent, who are like wine left on its dregs, who think, ‘The LORD will do nothing, either good or bad.’ SVV 13 Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting; zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen; en zij planten wijngaarden, maar zij zullen derzelver wijn niet drinken. NIV 13 Their wealth will be plundered, their houses demolished. Though they build houses, they will not live in them; though they plant vineyards, they will not drink the wine.” SVV 14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. NIV 14 The great day of the LORD is near— near and coming quickly. The cry on the day of the LORD is bitter; the Mighty Warrior shouts his battle cry. SVV 15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; NIV 15 That day will be a day of wrath— a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness— SVV 16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. NIV 16 a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. SVV 17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek. NIV 17 “I will bring such distress on all people that they will grope about like those who are blind, because they have sinned against the LORD. Their blood will be poured out like dust and their entrails like dung. SVV 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands. NIV 18 Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the LORD’s wrath.” In the fire of his jealousy the whole earth will be consumed, for he will make a sudden end of all who live on the earth.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice