32 The sons of Ketu'rah, Abraham's concubine: she bore Zimran, Jokshan, Medan, Mid'ian, Ishbak, and Shu'ah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan.