9 The sons of Cush: Seba, Hav'ilah, Sabta, Ra'ama, and Sab'teca. The sons of Ra'amah: Sheba and Dedan.