31 Abi-al'bon the Ar'bathite, Az'maveth of Bahu'rim,