7 The sons of Cush: Seba, Hav'ilah, Sabtah, Ra'amah, and Sab'teca. The sons of Ra'amah: Sheba and Dedan.