19 Ruò zaì néng qǐlai fú zhàng ér chū , nà dá tāde kè suàn wú zuì , dàn yào jiàng tā dānwu de gōngfu yòng qián péi bǔ , bìng yào jiàng tā quán rán yī hǎo .