65 Wèn nà púrén shuō , zhè tiánjiān zǒu lái yíngjiē wǒmen de shì shuí . púrén shuō , shì wǒde zhǔrén . Lìbǎijiā jiù ná pàzi mĕng shàng liǎn .