35 Tāde érnǚ dōu qǐlai ānwèi tā , tā què bù kĕn shòu ānwèi , shuō , wǒ bì bēiāi zhe xià yīnjiān , dào wǒ érzi nàli . Yūesè de fùqin jiù wèi tā āikū .