18 Nà yī nián guò qù , dì èr nián tāmen yòu lái jiàn Yūesè , shuō , wǒmen bú mán wǒ zhǔ , wǒmen de yínzi dōu huā jìn le , shēngchù yĕ dōu guī le wǒ zhǔ . wǒmen zaì wǒ zhǔ yǎnqián , chúle wǒmen de shēntǐ hé tiándì zhī waì , yī wú suǒ shèng .