We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Wǒmen bú zhàng zhe biérén suǒ laólù de , fèn waì kuākǒu . dàn zhǐwang nǐmen xìnxīn zēngzhǎng de shíhou , suǒ liáng gĕi wǒmen de jiè xiàn , jiù kĕyǐ yīn zhe nǐmen gèngjiā kāi zhǎn ,