14 Rújīn wǒ dǎsuàn dì sān cì dào nǐmen nàli qù , yĕ bì bù lĕi zhe nǐmen , yīn wǒ suǒ qiú de shì nǐmen , bú shì nǐmen de cáiwù . érnǚ bù gāi wèi fùmǔ jī cái , fùmǔ gāi wèi érnǚ jī cái .