6 Zuò shū jì de Lìwèi rén Nátǎnyè de érzi Shìmǎyǎ zaì wáng hé shǒulǐng , yǔ jìsī Sādū , yà bǐ yà tāde érzi yà xī mǐ lè , bìng jìsī Lìwèi rén de zúzhǎng miànqián jìlù tāmende míngzi . zaì YǐlìYàsā de zǐsūn zhōng qǔ yī zú , zaì Yǐtāmǎ de zǐsūn zhōng qǔ yī zú .