8 Yàsā de jūn bīng , chū zì Yóudà ná dùnpái ná qiāng de sān shí wàn rén . chū zì Biànyǎmǐn ná dùnpái là gōng de èr shí bā wàn rén . zhè dōu shì dà néng de yǒng shì .