14 Yà hā shuō, jiè zhė shuí nė? tā huí dá shuō, YÉ hé huá shuō, jiè zhė gēn cóng shěng zhǎng dė shǎo nián rén。 yà hā shuō, yào shuí lǜ lǐng nė? tā shuō, yào nǐ qīn zì lǜ lǐng。