25 Suǒluómén mĕi nián sān cì zaì tā wèi Yēhéhuá suǒ zhú de tán shàng xiàn Fánjì hépíng ān jì , yòu zaì Yēhéhuá miànqián de tán shàng shāoxiāng . zhèyàng , tā jiànzào diàn de gōng chéng wánbì le .