8 Yǒu shǐzhĕ lái gàosu yé hù shuō , tāmen jiāng wáng zhòng zǐ de shǒu jí sòng lái le . yé hù shuō , jiāng shǒu jí zaì chéng ménkǒu duī zuò liǎng duī , gé dào míngrì .