14 Yǐlìshā dé le bì sǐ de bìng , Yǐsèliè wáng yuē a shī xià lái kàn tā , fú zaì tā liǎn shàng kūqì , shuō , wǒ fù a . wǒ fù a . Yǐsèliè de zhàn chē mǎ bīng a .