13 Yǐsèliè wáng yuē a shī zaì Bǎishìmaì qín zhù yà hā xiè de sūnzi , yuē a shī de érzi Yóudà wáng yà mǎ xiè , jiù lái dào Yēlùsǎlĕng , chāihuǐ Yēlùsǎlĕng de chéngqiáng , cóng Yǐfǎlián mén zhídào jiǎo mén gōng sì bǎi zhǒu ,