14 Yúshì , jìsī Xīlèjiā hé yà xī gān , Yàgébō , shā pān , Yàsā yǎ dōu qù jiàn nǚ xiānzhī Hùlè dà . Hùlè dà shì zhǎng guǎn lǐfú Shālóng de qī . Shālóng shì hā Ěr hā sī de sūnzi , tè wà de érzi . Hùlè dà zhù zaì Yēlùsǎlĕng dì èr ōu . tāmen qǐngwèn yú tā .