35 Ránhòu tā xià lái , zaì wū lǐ láiwǎng zǒu le yī tāng , yòu shàng qù fú zaì háizi shēnshang , háizi dá le qī gè pēn tì , jiù zhēng kāi yǎnjing le .