15 Tāmen jiù zhuī xún dào Yuēdànhé , kànjian mǎn dào shàng dōu shì Yàlán rén jí paó shí diūqì de yīfu qìjù , shǐzhĕ jiù huí lái bàogào wáng .