11 Yīnwei huó wù de shēngmìng shì zaì xuè zhōng . wǒ bǎ zhè xuè cìgĕi nǐmen , kĕyǐ zaì tán shàng wéi nǐmen de shēngmìng shú zuì , yīn xuè lǐ yǒu shēngmìng , suǒyǐ néng shú zuì .