11 Tāde lìliang ruò bù gòu xiàn liǎng zhǐ bānjiū huò shì liǎng zhǐ chú gē , jiù yào yīn suǒ fàn de zuì daì gōngwù lái , jiù shì xì miàn yīfǎ shí fèn ...zhīyī wèi shú zuì jì , bùkĕ jiā shàng yóu , yĕ bùkĕ jiā shàng rǔxiāng , yīnwei shì shú zuì jì .