14 Yēsū kànjian jiù nǎonù , duì méntǔ shuō , ràng xiǎo hái dào wǒ zhèlǐ lái , búyào jìnzhǐ tāmen . yīnwei zaì shén guó de , zhèng shì zhèyàng de rén .